Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฎหมายการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ = Legal problems on the investigation of hum...
ชื่อผู้แต่งวัลยาพัตร แก้วน้ำ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก364.153 ว445ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย = The investigation of basic needs in Temale -...
ชื่อผู้แต่งกนกพร อริยา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเสียหายของรูในแผ่นคอมโพสิทเสริมใยคาร์บอน = Failure investigation of hole in carbon-fiber...
ชื่อผู้แต่งธนโชติ ทองลี.
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลข = Investigation of oxide fu...
ชื่อผู้แต่งกันตภน ชัยเสนา.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก 621.312429 ก389ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและประมวลรายวิชา การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค: Communication fo...
พิมพลักษณ์เชียงราย : วิววายน์กราฟฟิคดีไซน์ แอนด์ปริ้นติ้ง , 2561.
เลขเรียกWC503 ห323 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบเชิงตัวเลขกระบวนการล้างในถังอัลตร้าโซนิคด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิ...
ชื่อผู้แต่งจตุพร ทองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561.
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพทางความร้อนของหลังคากังหันระบายอากาศร่วมกับพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ [electronic resou...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษ นุ่นทองหอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเวลาพำนักของมวลน้ำในอ่าวไทยโดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ = The investigation of the residence ...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี หลีนวรัตน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก551.4701 ด731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของปริมาณเปอร์เซ็นต์คาร์บอนต่อสมรรถนะของแบตเตอรี่ในระบบโซล่าเซลล์ [electronic resource] = Investig...
ชื่อผู้แต่งปรีดา ฌานปัญญาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความทับซ้อนกันของภาวะสันนิษฐานทางจิตวิทยาในบริบทของการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์การ : กรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เจริญพูล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก658.31422 ส282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค่าใช้จ่ายของการใช้น้ำประปากรณีศึกษาพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวั...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ ปะสาวะเท.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก628.15 ส881ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชแล...
ชื่อผู้แต่งคนิษา ลำภาศาล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.35 ค144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาค และสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิกแมกนีเซียมแมงกานีสค์เฟอร์ไรต์ ที่เตรียมด้...
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก624.183 อ518ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการยึดทรัพย์สินมาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้...
ชื่อผู้แต่งเชาวลิต ชูเลื่อน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก344.044 ช741ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบปริมาณชานอ้อยที่ส่งเข้าเตาหม้อไอน้ำของโรงงานน้ำตาล = Investigation on the amount of bagass...
ชื่อผู้แต่งอรุโณทัย อุ่นใจ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา