Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ด้วยแสงจาก LLDPE/ZnO : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Property investi...
ชื่อผู้แต่งชลลดา ฤตวิรุฬห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558.
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบสวนคดีอาญาเบื้องต้น = Criminal Investigation พันตำรวจโท บันดล สุยะเพี้ยง
ชื่อผู้แต่งบันดล สุยะเพี้ยง พันตำรวจโท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2558
เลขเรียกHV8073 บ63 2558,345.052 บ267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม กรุงเทพ...
ชื่อผู้แต่งสัญญา มาตย์ภูธร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 363.23 ส558ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการบริการด้านงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ภาพทิพย์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 363.25 น616ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการไบโอเอทานอลรีฟอร์มมิ่งโดยใช้เตาปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยา [electronic resource] = T...
ชื่อผู้แต่งภทรณัฐ พรหมมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหาวิธีปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำด้วยการวิเคราะห์แ...
ชื่อผู้แต่งฐาพิมล มาทอง
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 = Morale a...
ชื่อผู้แต่งกู้เกียรติ แสงแก้ว
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 363.23 ก742ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการนำระบบไต่สวนมาใช้กับคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ = T...
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ สุนทรวิภาต.
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว = Investi...
ชื่อผู้แต่งอนิรุตต์ มัทธุจักร์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียกTJ5 อ177ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรไซโคลนในการแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ = Investi...
ชื่อผู้แต่งดารารัตน์ เลาหเลิศเดชา
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบของชนิดสารเคลือบของลวดเชื่อมใต้น้ำชนิด E6013 ต่อปริมาณรูพรุนในแนวเชื่อม = Investigati...
ชื่อผู้แต่งนันท์ธนะ วงษ์สุรีย์รัตน์
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โ...
ชื่อผู้แต่งนวภัทร ตระกูลพร.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา