Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสียหายของจุดเชื่อมแบบความต้านทานแบบจุดสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ = Investigation...
ชื่อผู้แต่งกชพร ภาวีบุญวิภัค
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเพาะเลี้ยงเส้นใยรา Cordyceps ในอาหารเหลวและบนอาหารแข็ง = Investigation of Cordyceps mycel...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกQK603 พ-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยร้าวของแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ในขั้นตอนการเชื่อมติด = Invest...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราภา ก้องวิริยะไพศาล
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก005.74 พ759ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งวัชราพรรณ์ สอนจินซือ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.334 ว112ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ธุรกิจของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี...
ชื่อผู้แต่งนัสยา ปาติยเสวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกวจ 425 น65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้วยทฤษฎีดีแอฟทีของการดูดซับแอมโมเนีย ฟอสฟีนและอาร์ซีนบนท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยวที่มีการเติม...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ บัวแสง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก540 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงประจักษ์เรื่องคุณค่าตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว...
ชื่อผู้แต่งกชพรรณ สายสะอาด.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกHD69.B7 ก3ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาฉนวนเพื่อต้านทานการสร้างร่องรอยบนผิวของเคเบิ้ลสเปเซอร์ในระบบ 22 kV ภายใต้ผลกระทบทางก...
ชื่อผู้แต่งณัฐโสภิณ นิลบรรพต.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าโบรอนหลังการขึ้นรูปร้อน = Investigation of microstr...
ชื่อผู้แต่งวิทูร อุทัยแสงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกTN672 ว-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนร่วมกับ Google Classroom สำหรับ...
ชื่อผู้แต่งพีรพงศ์ เพชรกันหา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.334 พ317ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผ...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ เกตุจ้อย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงในแหล่งต่างๆ และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ : รายง...
ชื่อผู้แต่งศศิภาวรรณ มาชะนา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก641.381 ศ293ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ธุรกิจของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี...
ชื่อผู้แต่งนัสยา ปาติยเสวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียก004.692 น439ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้วยทฤษฎีดีเอฟทีของการดูดซับไฮโดรเจนบนแผ่นนาโนกราฟีนที่มีการเติมโบรอน อะลูมิเนียมและไนโตรเจน...
ชื่อผู้แต่งทวิต โม้ทองศรี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก540 ท173ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา