Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบโครงสร้างแนวเชื่อมของไฮดรอลิคดัมพ์ที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน = Structure investigation of...
ชื่อผู้แต่งพงศกร เหลืองทอง
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เคมีอินทรีย์ และความมีเหตุผลโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคกลุ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา คำสงค์.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก540 น346ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงประมวลผล / ...
ชื่อผู้แต่งอุบลวรรณ กิจคณะ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.334 อ457ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความไม่เสถียรของเปลวไฟก๊าซปิโตรเลียมเหลว/อากาศ และก๊าซธรรมชาติ/อากาศ บนแผ่นเซรามิกพรุน = Inv...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ แก้วประดับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561
เลขเรียกTP359.L5 อ-ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจินตภาพจากการสะท้อนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตสำนักงานเขต...
ชื่อผู้แต่งปัทมพร สงวนทรัพย์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก153.23 ป114ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหัวเผาวัสดุพรุนที่ทำงานร่วมกับเตาแก๊สหุงต้มขนาด KB-8 / ดาริน สุวรร...
ชื่อผู้แต่งดาริน สุวรรณดี.
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์ Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) บนวัสดุตัวกลาง = Investigation of MDCK c...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจันทร์ เมฒวิจิตรแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561
เลขเรียกTP248.27.A53 พ-ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการสร้างขดลวดค้ำยันจากโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียมสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง...
ชื่อผู้แต่งอนรรฆ ขันธะชวนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561
เลขเรียกRD598.35.S73 อ-ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมการ...
ชื่อผู้แต่งธัญญรัตน์ ลาภสมทบ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาเชิงทดลองของประสิทธิภาพการระบายความร้อนของครีบระบายความร้อนร่วม...
ชื่อผู้แต่งกิตติ นิลผึ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561.
เลขเรียกTN879.57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นเชิงแสงเฉลี่ยและระดับการอิ่มตัวของของเหลวในดินทรายด้วยเทคนิคกา...
ชื่อผู้แต่งสิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก553.622 ส723ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและสำรวจความต้องการรับบริการด้านวิชาการของสถานศึกษาในพื้นที่...
ชื่อผู้แต่งภูเทพ ประภากร
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561.
เลขเรียก495.1071 ภ654ศ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา