Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ An investigation of morphological awareness and vocabulary knowledge of Thai ...
ชื่อผู้แต่งศรัญญา ทารัตน์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562
เลขเรียกINPROCESS 622/64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดใหม่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่แสดงผลสัมฤทธิ์ = Development new key performance indica...
ชื่อผู้แต่งวัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก345.052 ว383ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการ ของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = The investiga...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กุศลคุ้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก361 ม253ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = The investigati...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กุศลคุ้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
เลขเรียก378.11 ม253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 = Effectiveness of...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ตรีไชย.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก363.23 ส761ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : ...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กุศลคุ้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2562.
เลขเรียกวจ.658.8 ม554ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย โดยใช้รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวนร่วมกับผังกร...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ถาอิ่นแก้ว.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก950 จ552ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตท่าฉลอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งปาลิดา ฉิมพาลี.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก371.6 ป562ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงทฤษฎีของการดูดซับไนตริกออกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ และไซยาโนเจนคลอไรด์บนท่อนาโนคาร์บอนแบบผน...
ชื่อผู้แต่งปรีชา การไสว.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก620.5 ป173ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี : รายงานการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กุศลคุ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กุศลคุ้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อผิดพลาดของการเน้นเสียงพยางค์ในระดับคำภาษาอังกฤษของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถม...
ชื่อผู้แต่งปิยนาถ อินทร์เจริญ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก421.5 ป619ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเม็ดไฮโดรเจลไคโตซานที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชันสำหรับระบบนำส่งยาผ่านผิวหนัง [electronic resource]...
ชื่อผู้แต่งปริษา แซ่โค้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี / มานิตย์ กุศลคุ...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กุศลคุ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียกว 378.111 ม453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา