Found: 1,458  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,441
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของภูมิทัศน์กับการปรับตัวของมนุษย์ : กรณ...
ชื่อผู้แต่งเกษมพันธุ์ แก้วธำรงค์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,442
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบนิเวศน้ำหลากและนิเวศบริการของทุ่งน้ำหลากพื้นที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยากรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งเกียรติกมล นิลาภรณ์กุล, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,443
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการตลาดและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ระลึก กรณีของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศ...
ชื่อผู้แต่งอนิวรรตน์ นุ่มลืมคิด, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,445
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตะโหมด ตำบลต...
ชื่อผู้แต่งพระมิ่งศิษฐ์ สังข์บริสุทธิ์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกBQ4570.E58 พ46 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
1,446
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดทรวงอกและการดูแลรักษา / วรวิทย์ จิตติถาวร, สุรศักดิ์ สังข์ทัต ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์สงขลา : คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกRD536 ภ65 2561,WF980 ภ469 2561,617.54 ภ476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,447
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย วนวัฒนวิทยาและการจัดการพื้นที่ปลูกสัก ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์สักสยามินท...
ชื่อผู้แต่งรุ่งเรือง พูลศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561.
เลขเรียกว.จ 333.75072 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1,448
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปาก...
ชื่อผู้แต่งณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียกLB1062.5 .ณ63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,449
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาขาวิชาวิ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ, ผู้วิจัย.
เลขเรียกLB2362.T5 ว46 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1,450
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม...
ชื่อผู้แต่งนราธิป ศรีงาม, ผู้วิจัย.
เลขเรียกJF1351 น46 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1,451
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาและประยุกต์รูปแบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย : ...
ชื่อผู้แต่งศิริกุล ตุลาสมบัติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.
เลขเรียกS494.5.A4 ศ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,452
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ, 2561
เลขเรียกLB1607.53.T5 ท63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
1,453
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 27 = General surgery (vol. 27). Common problem and surgical technique in gener...
เลขเรียกWO100.01 ศ340 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,454
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน...
ชื่อผู้แต่งสัจจา บรรจงศิริ, ผู้แต่ง.
เลขเรียกHC445 Z65 ส62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1,455
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClimate change adaptation on water resource management : a case study of Pakokku Township, Magway Re...
ชื่อผู้แต่งKhin Maung Soe, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา