Found: 764  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน = Learning management and classroom management / ปริญญภาษ สีท...
ชื่อผู้แต่งปริญญภาษ สีทอง.
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2560.
เลขเรียก371.102 ป173ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียรู้ สิ่งแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 = Learning management evironment and...
ชื่อผู้แต่งสมาน เอกพิมพ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2560.
เลขเรียก371.1024 ส162ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม = Management styles learning : Cross-cultural ma...
ชื่อผู้แต่งเพ็ชรี รูปะวิเชตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียก306 พ879ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effects of the se...
ชื่อผู้แต่งญาณิสรา ปินตานา
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกRA645.D5 ญ249ผ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลการปฎิบัติงาน = Performance management / กล้าหาญ ณ น่าน
ชื่อผู้แต่งกล้าหาญ ณ น่าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHF5549.5.J62 ก312 2560,658.3125 ก313ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8 : เอกสารการสอนชุดวิชา = organization and man...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียก658.5752 ม192อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร = Management : from the executive''s viewpoint / สาคร สุขศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสาคร สุขศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จี.พี. ไซเบอร์พรินท์, 2560.
เลขเรียก658 ส629ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย = Solid waste management / ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ.
ชื่อผู้แต่งลดาวัลย์ วัฒนะจีระ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ยูเนี่ยนออฟเซท, 2560.
เลขเรียกRA567 ล118ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
ชื่อผู้แต่งธารทิพย์ พจน์สุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2560.
เลขเรียกHD 62.4 ธ27 2560,338.88 ธ274ก
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสมัยใหม่ = Modern Management / เนตร์พัณณา ยาวิราช.
ชื่อผู้แต่งเนตร์พัณณา ยาวิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียก658 น547ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการ = Organization & management / ชุติมันต์ สะสอง.
ชื่อผู้แต่งชุติมันต์ สะสอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : หจก.เรือนภาพ, 2560.
เลขเรียก658 ช443อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการ = Organization and management / สมคิด บางโม.
ชื่อผู้แต่งสมคิด บางโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560.
เลขเรียก658 ส234อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้เพื่อการติดตั้งและการแก้ปัญหาการจัดการระบบเครือข่ายโดยใช้เหตุผลฐาน...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา ลอยหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ Tabu Search [electron...
ชื่อผู้แต่งรัชฎาภรณ์ ศรีวิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ...
ชื่อผู้แต่งอภิชพัฒ เพชรพรรณ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.2 อ249ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา