Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายเอกชน = Principle of private law / มัลลิกา พินิจจันทร์, กำธร กำประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา พินิจจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558
เลขเรียกKF871 ม-ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปกฏหมายเอกชน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ,สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย 2558.
เลขเรียกKQB600.T5 ก469,343.0721 ก469 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ = International cargo insurance ตามข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า Insti...
ชื่อผู้แต่งประมวล จันทร์ชีวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2558.
เลขเรียกK1228 ป349 2558,368.094 ป349ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนึ้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม / ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ไ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2558
เลขเรียกHG2053 ค 2558,346.078 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพศวิถีในคำพิพากษา / สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ปรีชาศิลปกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : เกวลีพริ้นติ้ง, 2558.
เลขเรียกKPT4200 ส239 2558,362.88082 ส239พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา