Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCrazy scores หนุ่มร็อกสุดซี๊ดส์ ต้องกรี๊ดสุดสุด !!! / Raccoon_Huato.
ชื่อผู้แต่งแร๊คคูน_คูโต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เลิฟเบอร์รี่บุ๊ค, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคพิชิตการอ่าน = Reading techniques for top scores / ไกรคุง อนัคฆกุล, กรรณิการ์ อนัคฆกุล.
ชื่อผู้แต่งไกรคุง อนัคฆกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2537.
เลขเรียกPE1121 ก975ท,428.4 ก97ท [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคพิชิตการอ่าน = Reading techniqes for top scores / ไกรคุง อนัคฆกุล และ กรรณิการ์ อนัคฆกุล.
ชื่อผู้แต่งไกรคุง อนัคฆกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2540].
เลขเรียกLB1050 ก9ท,428 ก975ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้เก่ง = High scores English readingpractice / โรงเรียนบ้านความรู้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนบ้านความรู้, [254-].
เลขเรียกPE1128 บ83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดน้ำหนักคะแนนสอบคัดเลือกนิสิตประเภทรับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ [จุลสาร] = The We...
ชื่อผู้แต่งเสริม ทัศศรี.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2538].
เลขเรียกLB ส7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตรงเชิงพยากรณ์ของผลการเรียนเฉลี่ย และคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / จตุ...
ชื่อผู้แต่งจตุพร แป้นมี
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียกLB2353.26.T5 จ37 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความถนัดที่ได้จากแบบทดสอบความถนัดด้านเหตุผลที่มีรูปแบบต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีการ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียกLB3060.26 ณ42 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านตัวนักเรียน ครู และผู้ปกครองกับคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาต...
ชื่อผู้แต่งณิชนันท์ วชรกานต์กุล
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกPE1112.5 ณ62 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย คีรีศรี
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, 2549.
เลขเรียก001.407 ศ 437 ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการรักษาและผลการทำนายโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกเด็งกี่ที่มีภาวะช็อกรุนแรงในโรงพยาบ...
ชื่อผู้แต่งวรรณวิภา ไชยมงคล
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เลขเรียกRC147.H44 ว44 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา