Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคะแนน = Evaluation of test scores MR 403 รุจิร์ ภู่สาระ
ชื่อผู้แต่งรุจิร์ ภู่สาระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535.
เลขเรียกLB3060.37 ร660ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรประเภทรับตรงที่ใช้วิธีรวมคะแนนต่างกัน : กา...
ชื่อผู้แต่งเลิศศักดิ์ ไชยศิลป์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกLB2353.26.T5 ล919ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคพแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของทบวงมหาวิทยาลัย และคะแนสอบกระบวนวิชาภาษาอังก...
ชื่อผู้แต่งศตนันต์ เชื้อมหาวัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
เลขเรียก371.272 ศ117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคะแนนจุดตัดที่ได้จากวิธีโลจิกสติก โลจิสติกประยุกต์ นีเดลสกี และนีเดลสกีประยุกต์= A study of ...
ชื่อผู้แต่งทรงศรี ตุ่นทอง
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกLB3051 ท148ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคะแนนจุดตัดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังห...
ชื่อผู้แต่งอรุณศรี เตชะเรืองรอง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก510.712 อ174ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการแปลงเกรดเฉลี่ยเป็นคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้อัตราส่วนระห...
ชื่อผู้แต่งมานะ กวางทอง
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกLB2353.26.T5 ม445ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการประเมินอาการนำก่อนภาวะวิกฤตโดยใช้ Modified Early Warning Scores (MEWS) เพื่อป้องกันและจัดการ...
ชื่อผู้แต่งพุทธชาติ สมณา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกWC 240 พ244ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์กับคะแนนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแยกตามกล...
ชื่อผู้แต่งปุณิกา ประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกPE1130.T5 ป659ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายของแม่สุกรกับสมรรถภาพการสืบพันธุ์หลังหย่านม = The relations...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ อาษา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2535.
เลขเรียกสก 32/2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อแต่ละวิชาในโครงการ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือกับผล...
ชื่อผู้แต่งตวีทิพ ทับสุริย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากันตามทฤษฎีมาตรฐานเดิมกับการให้น้ำหนักคะแนน...
ชื่อผู้แต่งนภา กาญจนกิจโสภณ
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกLB3058.T5 น196ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของคะแนนแบบทดสอบ Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ฉบับภาษาไทยในช่วงระยะหลังข...
ชื่อผู้แต่งกมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกThesis W 4 Obs. Gyn. ก167ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา