Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกท้าวสัทธาสูรและวิรุญจำบัง / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านสวนการพิมพ์, 2559
เลขเรียกPL ร6บ 2559,895.911 บ129บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏยวรรณคดีสโมสร / สรณัฐ ไตลังคะ และ รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
เลขเรียกPL4207 น6 2558,895.91009 น456 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปวรรณกรรม / ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPN1707 จ6ก 2558,WQ100 ส886ท 2558,808.2 จ117ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระประวัติและประชุมบทละคอนดึกดำบรรพ์ / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกPL4209.2.N27 พ345,ส.ร. 895.912 ศ375พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา