Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital Libraries on the Move/ Diego Calvanese and Dario De Nart
พิมพลักษณ์เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, 2016
เลขเรียก027 C167D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสำรวจหนังสือของห้องสมุด = Development of inventory control softwar...
ชื่อผู้แต่งสุธรรม อุมาแสงทองกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้], 2545.
เลขเรียกZ678.93.D33 ส783,025.21 ส783ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวใหม่ของห้องสมุด = Libraries on the move : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และประชุมวิชาการ : วัน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวใหม่ของห้องสมุด: (2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2555
เลขเรียกZ665 ก487ก 2554,ส.ร. 020 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์แห่งปัญญาทางการพยาบาล : คู่มือการสร้างประสบการณ์การค้นคว้าด้วยตนเอง / ส่งศรี ดีศรีแก้ว
ชื่อผู้แต่งส่งศรี ดีศรีแก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งานบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียกZ675.N8 ส143 2541,Z675.N8 ส143ข 2541,025.56 ส128ข 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGeometry for Dummies / Mark Ryan
พิมพลักษณ์เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, 2016
เลขเรียกQC176 K43 2016,516 R989G 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา