Found: 134  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการใช้แสงธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างภายในอาคารห้องสมุด กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและงานออกแบบอาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / วาณี เกตกินทะ = Khon Kaen University I...
ชื่อผู้แต่งวาณี เกตกินทะ
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพงานบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยการบูรณาการ LibQUAL+TM และแบบจำลองของคาโน (Ka...
ชื่อผู้แต่งพรรณวดี อภิศุภะโชค
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก027.7 พ 203 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ / รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ = We...
ชื่อผู้แต่งรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติว...
ชื่อผู้แต่งรสุ รุ่มจิตร
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกZ678.9.A4T5 ร5ค 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตเด็กและเยาวชนไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2528.
เลขเรียกHQ768 .ส65,305.23 ส215ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม และฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเองในห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศทางวิทยาศาส...
ชื่อผู้แต่งกัญจนา จรรยารักษ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียกQA76.9.D32 Thai 382 2540,025.065 ก382ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานห้องสมุด = Appropriate technology and library work / บรรณาธิการ, ยุพดี ต่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2537.
เลขเรียกZ673.A54 ก487 2537,020.9 ส293ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล่อง โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์ / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ; บรรณาธิการ, วัฒนชัย วิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
เลขเรียกZ678 ก293,027.4 ก293 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จุฑามาศ พุ่มฉัตร = Data ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ พุ่มฉัตร
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการใช้หนังสือแพทย์ ณ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โดย เพ็ญพิมล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกZ675.M4 พ893ร 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย / ประภาศรี เขียวคง = Library use prom...
ชื่อผู้แต่งประภาศรี เขียวคง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทยของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / เปรมฤดี แท...
ชื่อผู้แต่งเปรมฤดี แทนมาลา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้บริการจากแหล่งภานนอกในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ / วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งวรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก025.5877 ว 172 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา