Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMCSE : Test yourself MCSE designing secu-220) [Text]
พิมพลักษณ์New york McGraw-Hill 2001
เลขเรียก005.713769 M111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWireless certification official study guide (EXAM PWO-050) / Tom Carpenter.
ชื่อผู้แต่งCarpenter, Tom.
พิมพลักษณ์New York : McGraw-Hill, 2006.
เลขเรียก621.3981 Ca257W 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ = The applications for Coo...
ชื่อผู้แต่งสุพิชชา ทิพย์กัณฑ์, 2525-
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของบุคลากรห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ผ่านการรับรองระบบบ...
ชื่อผู้แต่งสายฝน บูชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547.
เลขเรียก378.00218 ส226ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการดำเนินงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จต่อการได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.18001 [electronic reso...
ชื่อผู้แต่งธิดาพัฒน์ สิงห์น้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเชื่อมโยงผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ [electronic resource]= Certification authority tru...
ชื่อผู้แต่งวงศกร คงไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ = General requirements for bodies operating product ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541.
เลขเรียก658.562 ม435ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา นันทพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 657 ก232ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นต่อการตรวจรับรองแหล่งผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับส้มโอของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท = Farmers'...
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ ชั่งใจ, 2517-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ = Need for organic...
ชื่อผู้แต่งจีรวรรณ เงาแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 631.584 จ377ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของการได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 และผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลา...
ชื่อผู้แต่งนราวรรณ จำนงค์ศาสตร์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไขที่พบจากการตรวจประเมิน ISO 14001 ของสำนักรับรองระบบคุณภ...
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ เลื่อนกุลพงษ์, 2518-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง 2558 = Thailand mice v...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ, 2559
เลขเรียกNA2857 .ส25 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) = Thailand mice venue s...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ, 2559.
เลขเรียกHF5470 .ส25 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา