Found: 743  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมช่วยสอนเรื่อง การวิเคราะห์เส้นทาง [electronic resource] = Computer assisted instruction for p...
ชื่อผู้แต่งอังคณา เลิศจิรกิตติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมช่วยสอนเรื่อง ทฤษฎีการตัดสินใจ [electronic resource] = Computer assisted instruction for deci...
ชื่อผู้แต่งสิริกันยา สุจริต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมช่วยสอนเรื่อง อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 [electronic resource] = Computer assisted instruction of...
ชื่อผู้แต่งฉัตร วัฒนศิริเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMacromedia authorware 5 / วีระพนธ์ คำดี.
ชื่อผู้แต่งวีระพนธ์ คำดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, [254-].
เลขเรียกQA76.575 ว64,006.78 ว846ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในอาคาร / กำแหง จิตต์โสภักตร์ = Develop...
ชื่อผู้แต่งกำแหง จิตต์โสภักตร์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและทดสอบโปรแกรม CNC ด้วยระบบกราฟฟิคส์ [electronic resource] / สมโภค สุติภวัน ; ที่ปรึกษาปริญ...
ชื่อผู้แต่งสมโภค สุติภวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพให้วินโดวส์ = Microsoft guide to optimizing Windows / Dan Gookin, เรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งกูคิน, แดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกQA76.76.W56 ก7ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกการทดสอบเชิงถดถอยแบบปลอดภัยจากแผนภาพลำดับ / วรินทร์ ทัพพงษ์ = SAFE REGRESSION TEST SELECTIO...
ชื่อผู้แต่งวรินทร์ ทัพพงษ์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมภาษิตนานาชาติ / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
ชื่อผู้แต่งพิชัยศักดิ์ หรยางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามย่านวิทยพัฒนา, 2540.
เลขเรียกPN6409.T5 พ643,398.9 พ643ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการลดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ข่ายงานประสาทเทียม / ไพริชน์ นิตยานุภาพ = A data reduction method f...
ชื่อผู้แต่งไพริชน์ นิตยานุภาพ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสเก็ตช์หน้าคนบนวินโดวส์ [electronic resource] / นิธิวดี ภัทรนาวิก, ภาคิน จิรจินดา ; ที่ปรึกษา...
ชื่อผู้แต่งนิธิวดี ภัทรนาวิก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPowerPoint 2002 Visual guide step by step ฉบับสมบูรณ์ / โดย จีราวุธ วารินทร์.
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส, 2544.
เลขเรียกT385 .จ65 2544,005.369 จ573พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา