Found: 186  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟด้วยโปรแกรมคอมพิว...
ชื่อผู้แต่งสราวุธ วัลลนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ความคงทนและความชอบทางการเรียนจากแผ่นภาพโปร่งใส แบบลายเส้นและแบบฮาล์ฟโท...
ชื่อผู้แต่งสมภพ พัฒนพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครื่องต้นแบบปรับปรุงน้ำมันปาล์มดิบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล [electronic resource] = The Protot...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์พงศ์  วัฒนวันยู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาอัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่อง...
ชื่อผู้แต่งประกิต มาตฤปโยธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการสึกหรอและก๊าซไอเสียระหว่างเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อ...
ชื่อผู้แต่งศรายุทธ นาคมนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบช่วยวิเคราะห์ข้อบกพร่องของเครื่องยนต์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ [electronic resource] = Ana...
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว สุทธิบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อการส่งออก กรณีศึกษา บริษัทไทยฮอ...
ชื่อผู้แต่งจักรพงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMultiple search engine [electronic resource] / ทศพล อัญชลีชไมกร, ภัทร์ชนก เคลือบแก้ว และปณิษฐา มีชอบ...
ชื่อผู้แต่งทศพล อัญชลีชไมกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSeries Google hack / อรรคพล ยุตตะกรณ์ ; บรรณาธิการ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ.
ชื่อผู้แต่งอรรคพล ยุตตะกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาด ดอท คอม, 2551.
เลขเรียก005.741 อ177ล 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบการใช้น้ำมันพืชใช้แล้วผสมน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก / จีระศักดิ์ เพียรเจริญ
ชื่อผู้แต่งจีระศักดิ์ เพียรเจริญ
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกTP359.V44 จ64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและควบคุมโครงการซ่อมบำรุงใหญ่เครื่องยนต์ของอากาศยาน [electronic resource] / วัชระ ด้วงเคน ;...
ชื่อผู้แต่งวัชระ ด้วงเคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเครื่องยนต์ที่มีอากาศอัดเป็นต้นกำลัง / ภูพิงค์ แต้ปีติกุล = A study of the compressed air e...
ชื่อผู้แต่งภูพิงค์ แต้ปีติกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงสำหรับอุณหภูมิปานกลาง / ชนะ ศรีคำ = Design of stirling engine for inte...
ชื่อผู้แต่งชนะ ศรีคำ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิง / จิตรกร ศรีสายชล = A design and construction of an experimen...
ชื่อผู้แต่งจิตรกร ศรีสายชล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บอย่างง่าย / โดย วิโรจน์ ถิรคุณ.
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ถิรคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมท พริ้น แอนด์ ดีไซน์, 2551.
เลขเรียกTK5105.884 ว68,006.7 ว387ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา