Found: 186  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและผลตอบแทนการลงทุนของเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ...
ชื่อผู้แต่งวัฒนา กสิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2547.
เลขเรียกวจ TL272 ว398
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการทดลองและหาคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วกับเครื่องยนต์ดีเซลที่จังหวะแบ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพันธ์ ขุนอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
เลขเรียกวจ TP359.B46 ส773
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกTP359.B48 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ Google Earth / สลิลทิพย์ ชีระภากร, ทิพย์วรรณ สุภาควัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ ชีระภากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จูปิตัส จำกัด, 2548.
เลขเรียกG70.212 .ส464 2548,025.524 ส373ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประสิทธิผลของการปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถโดยสารประจำทางร่วมบริการ ขสมก. เพื่อประห...
ชื่อผู้แต่งปัญญา วรเพชรายุทธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546
เลขเรียกส.ร. 629.22233 ป113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล : รายงานการวิจัย = The study of e...
ชื่อผู้แต่งศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียก662.6692 ศ684ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา