Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูงระหว่างการเรียนการสอนด้วยบทเรีย...
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ หาดี
พิมพลักษณ์2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ความคงทนและความชอบทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์สช่วยสอน ที่เรียนเป็...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ เกษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้เมตาคอกนิชันที่มีต่อมโนทัศน์ เรื่อง แรงและการเคลื...
ชื่อผู้แต่งปิยะมาศ บุญประกอบ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนสไลด์ เทปวิดีทัศน์ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ...
ชื่อผู้แต่งอร่ามศรี อาภาอดุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนากระบวนการกำกับตนเองสำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถ...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี คำนาดี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ที่มีต่อความสามารถในการวิเคราะห์และ...
ชื่อผู้แต่งกนกกาญจน์ ชำนาญ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียนการสอนฟิสิกส์โดยใช้การสร้างความรู้เชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาและมโนทัศน...
ชื่อผู้แต่งอรชา ชูเชื้อ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียนการสอนฟิสิกส์โดยใช้รูปแบบการสร้างความรู้พื้นฐานที่มีต่อความสามารถในการสร้างคำอธิบายและม...
ชื่อผู้แต่งอนงค์รัตน์ แก้วบำรุง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้องค์ประกอบหลักของการออกแบบทางวิศวกรรมร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมวุฒิ ศุภสุข
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSkratch = ก้าวแรกสำหรับ DJ skratch ภาคปฏิบัติ / ธนพงศ์ โกมารกุล ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งธนพงศ์ โกมารกุล ณ นคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยดหมึก, 2546.
เลขเรียกTK 7815 ธ149ส 2546,786.7 ธ156ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับลักษณะบทเรียนออนไลน์ตามความชอบของนักศึกษาระดับปริญญาต...
ชื่อผู้แต่งจิรวรรณ พันธ์พุทธรัตน์
พิมพลักษณ์2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา