Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จัดการเรียน...
ชื่อผู้แต่งสุวุฒิ ตุ้มทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยที่ 3 การวิเคร...
ชื่อผู้แต่งยุวเรศ หลุดพา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก371.3 ย475ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศงานหลักสูตรและการสอน กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี = Development of Info...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547
เลขเรียก375 ส867ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเมืองการปกครอง ของโรงเรียนดีเด่น สังกัดเทศบาล ภาคกลาง / อ...
ชื่อผู้แต่งอังคณา นิธีจันทร์ 2507-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนพีระยา-นาวิน / นาฏอน...
ชื่อผู้แต่งนาฏอนงค์ ภิญญโชติ, 2513-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ภาคตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ แป้นนรินทร์ 2503-
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปิดรับข่าวสารจากกรมวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / ...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา พานิชยิ่ง
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้บริหารที่มีต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกการเรียนการสอนที่เน้นผู้เร...
ชื่อผู้แต่งอมรทิพย์ ระเมียดดี.
พิมพลักษณ์[สุรินทร์] : ม.ป.พ. ; 2549.
เลขเรียกว 371.3 อ279ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนผู้ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / รุ่งท...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิพย์ เทพประเทืองทิพย์ 2514-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการสอนการพยาบาลจิตเวช ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับวิชาชีพ / วันด...
ชื่อผู้แต่งวันดี ง้อสุรเชษฐ์
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งเสาวภา จันทนาวิเวท 2494-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเทคนิคการนำเสนอและเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งปรีดี ประทุมมา 2515-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของพลาสเตอร์หินระหว่างการผสมตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และนักศึกษาผสมใช้...
ชื่อผู้แต่งภาวิศุทธิ แก่นจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทา...
ชื่อผู้แต่งถมยา ว่องเจริญ.
พิมพลักษณ์[ตรัง] : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 2544.
เลขเรียก378.17358 ถ245ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า : รายงานการวิจัย = Webbased Instruction on In...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
พิมพลักษณ์ชุมพร : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร, 2548
เลขเรียก371.334 อ858บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา