Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการและผลของการให้ความรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของผู้นำท้องถิ่นด้านวนเกษตร : การศึกษาเฉพาะก...
ชื่อผู้แต่งไจร์รัจน์ นวมารค 2511-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCombining augmented reality and hands-on microcomputer-based labor laboratory into model-based inqui...
ชื่อผู้แต่งIngon kumta.
พิมพลักษณ์[Khon Kaen] : Master of Education Thesis in Education in Sciences and Technology, Graduate School, Khon Kaen University, 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการนำครูใหม่เข้าสู่วิชาชีพ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นฐานร่วมกับการเป็นพี่เ...
ชื่อผู้แต่งเกรียง ฐิติจำเริญพร, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนด้านพุทธิพิสัยด้วยเครื่องชี้นำแบบขีดเส้นใต้ กับเครื่องชี้นำแบบล...
ชื่อผู้แต่งยุทธพงศ์ เชลงอรรถ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสองภาษาและโ...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ เดชะ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความรู้คณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของน...
ชื่อผู้แต่งจิรรัตน์ จตุรานนท์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเรียนการสอนศิลปะไทย ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย นทีตานนท์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยส...
ชื่อผู้แต่งเอิบศรี ตุษยะเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
เลขเรียกวจ QA135.5 อ922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งวิภาวี บุตรธรรม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการชี้นำแบบเคลื่อนไหวและแบบกะพริบอยู่กับที่ในการสอนวิชาเขียนแบบเทค...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ บำรุงจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สายสุนี สกุลแก้ว...
ชื่อผู้แต่งสายสุนี สกุลแก้ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนเป็นกลุ่มใหญ...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ประยงค์พันธ์, 2504-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์จากการเรียนเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ สุนทรวิภาต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรระหว่างการเรียนแบบรายบุคคลและการ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เบ็ญจวงศ์
พิมพลักษณ์2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา