Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรมโดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ / ส...
ชื่อผู้แต่งสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ย...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
เลขเรียกLB1028.5 บ128 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการออกแบบ รห...
ชื่อผู้แต่งสุวภัทร ศรีกัสสป
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนโลกศึกษาสำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา / สุทธิพร แท่นทอง = A...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพร แท่นทอง
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่าโดยการเติมปัจจัย" สำหรับ...
ชื่อผู้แต่งยาใจ ชัยคณานุกูล
พิมพลักษณ์2518.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา / นภสร สิงหวณิช = Guidelines f...
ชื่อผู้แต่งนภสร สิงหวณิช
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปะในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เรือพนมพระ / นฤดล จิตสกูล = Guidelines for...
ชื่อผู้แต่งนฤดล จิตสกูล
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบการประลองเสมือน โดยใช้ Multisim 11.0 วิชาออปแอมป์แ...
ชื่อผู้แต่งประดิพัทธ์ เงินแจ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอน Mastery learning บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาโปรแกรมช่วยสอนการวิเคราะห์ง...
ชื่อผู้แต่งอิ่มใจ ภมรนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ ตั้งสุวรรณพานิช 2498-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไปสู่การสอนของครูในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีสา...
ชื่อผู้แต่งปิยวัติ ธรรมพักตรกุล
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งชาตินี ศิริพงษ์ไทย
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งสุพลักษณ์ สโมสร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถ ปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักศ...
ชื่อผู้แต่งวนิดา ผาระนัด
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก425 ว153ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา