Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาความต้องการการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี [electron...
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ วุฒิวัณณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับ วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท รายวิชา...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐวัลย์ เอี่ยมประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหน่วยการเรีย...
ชื่อผู้แต่งเกตน์สิรี จำปีหอม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียก428 ก545ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ การเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งอังศณา บุญเฉลิมศักดิ์ 2501-
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก371.91 อ1128ก 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยศึกษาโรงเ...
ชื่อผู้แต่งสมฤทัย หย่ำวิลัย, 2515-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการปร...
ชื่อผู้แต่งประกาญจน์ เหลาอ่อน 2512-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบเรียนโปรแกรมในการสอนวิชา...
ชื่อผู้แต่งวัลลภ พัฒนพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ โดยใช้เทคนิคจาวา...
ชื่อผู้แต่งกมลอร เดชประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน e-Learning กับการเรียนในชั้นเรียนปกติเรื่อง ทฤษฎ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ ปลงสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดละเอียด ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เ...
ชื่อผู้แต่งสุเมธ ภิญโญสิริธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเสริมการสอนแบบปกติกับการสอน...
ชื่อผู้แต่งสุธีรพันธ์ ภู่ไหม ว่าที่ ร.ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคำอธิบายในกรอบสอ...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ โพธิ์กลิ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มและความต้องการของครูศิลปะในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการเรียนการสอนศิลปศึกษาระดับชั...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา กิตติพงศ์วรชัย
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาชุดสาธิตเพื่อทดลองการใช้คำสั่งอิเตอร์รัพท์ของพีแอลซี ยี่ห้อ ซีเมนส์ [electronic reso...
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ตั้งถิรวาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา