Found: 137  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง = High efficiency motors / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541]
เลขเรียกTK7866 ข52ม5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง = High-Efficiency Motors / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว ; สถาบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและฝึกอบรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541.
เลขเรียก658.562 ค87ข 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับมอเตอร์ (Motors) / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับมอเตอร์ (Motors) / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว; สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย; ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541.
เลขเรียก658.562 ข281
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินแรงม้าเครื่องจักร / กรมโรงงานอุตสาสหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553?
เลขเรียกTK2537 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินแรงม้าเครื่องจักร / กรมโรงงานอุตสาสหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2553].
เลขเรียกTK2537 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดทดลองระบบควบคุมมอเตอร์ [electronic resource] / ประมูล ชิดมณี ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, สุรพันธ์ ตั...
ชื่อผู้แต่งประมูล ชิดมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ALTERNATION O WRRENT MOTORS / ณรงค์ ชอนตะวัน
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ชอนตะวัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, ม.ป.ป.
เลขเรียกTK 2781 ณ19ม,621.319 ณ211ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบควบคุมมอเตอร์ I = Motor control system / โดย วิจิตร บุญยธโรกุล
ชื่อผู้แต่งวิจิตร บุญยธโรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโมดูลสมองกลฝังตัวสำหรับทำนายความบกพร่องล่วงหน้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำ...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกTK7895.E42 ณ62 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้เรื่องเครื่องรถ / อินไซด์
ชื่อผู้แต่งอินไซด์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพา , 2540
เลขเรียกTL215.G ร719 2540,629.2 อ352ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการพันมอเตอร์ขนาดเล็ก = Rewinding small motors / Karl Wilkinson ; แปลโดย เสนอ นิลรัตน์นิศากร ...
ชื่อผู้แต่งวิลกินสัน, คาร์ล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2526.
เลขเรียกTK2511 ว713,621.4 ว713ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเครื่องยนต์ / อำพล ซื่อตรง.
ชื่อผู้แต่งอำพล ซื่อตรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2527.
เลขเรียกTL210 ท591 2527,621.43 อ2167ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกฮีโน่ของบริษ...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา อารมณ์ชื่น, 2519-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา