Found: 137  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการทำงานของสายการประกอบวงล้อใน : บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกั...
ชื่อผู้แต่งกุลนารี ประวาสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบุจุดที่ตรวจสอบยากและการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบรถบรรทุก กรณีศึกษา : บริษัท...
ชื่อผู้แต่งจิรพงศ์ ไชยชนะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทมิตซูบิชิมอเตอ...
ชื่อผู้แต่งนิปกรณ์ เชื้อวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการหน่วยงานชิ้นส่วนภายในประเทศของ...
ชื่อผู้แต่งวิยะดา ศรีจันทึก, 2519-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการลดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ...
ชื่อผู้แต่งปานใจ จินุพงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของชิ้นส่วนโช๊ค กรณีศึกษา บริษัท ทาทามอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด [electronic...
ชื่อผู้แต่งวิระพันธ์ อะกะมุงคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบวงจรสมมูลและการลดแรงดันไฟฟ้าที่เพลาของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน = Equivalent circu...
ชื่อผู้แต่งจีรวัฒน์ ปงจันตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย กรณีศึกษา : บริษัท อีซูซุ มอเตอร...
ชื่อผู้แต่งกัณฑ์เอนก เพิ่มสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวขับเคลื่อนแบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับมอเตอร์สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อลดทอนก...
ชื่อผู้แต่งพูนลาภ เมฆเข็มทอง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบปฏิสัมพันธ์สื่อประสม (IMWBI) เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แมกเนติกคอน...
ชื่อผู้แต่งฎีกา อาภรณ์รัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการลดการกระเพื่อมของแรงบิดอย่างง่ายสำหรับการควบคุมแลลคาดคะเนแรงบิดล่วงหน้าของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ทรัพย์อุภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง [electronic resource] / สมบูรณ์ หลักทรัพย์, สมชาย เมฆฉาย และสุรพงษ์...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ หลักทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงขณะขับโหลด [electronic resource] / วิชัย วนารักษ์พิทักษ์, ชีวิน ยวงเ...
ชื่อผู้แต่งวิชัย วนารักษ์พิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวโดยใช้เทคนิคการ ออสซิเลท / คมกฤช โล่ห์เพ็ชร์.
ชื่อผู้แต่งคมกฤช โล่ห์เพ็ชร์, 2513.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา