Found: 137  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการควบคุมมอเตอร์กระแสสลับชนิดแม่เหล็กถาวรโดยปราศจากตัววัดตำแหน่ง = Position sensorless...
ชื่อผู้แต่งสุขสันติ์ นุ่นงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกวจ TK2787 ส743
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและวิธีการพันมอเตอร์ / วันชัย นราเดช
ชื่อผู้แต่งวันชัย นราเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
เลขเรียกTJ759 ว115 2546,621.46 ว115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายกระแสแบบบันได 6 ขั้น มีเสถียรภาพ [electronic resource] = 6-step current source...
ชื่อผู้แต่งสุธา กำลังหาญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง = Direct current machines / มงคล ทองสงคราม.
ชื่อผู้แต่งมงคล ทองสงคราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ์, 2533.
เลขเรียกTK2551 ม114ค 2541,621.319 ม114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง [electronic resource] / หวาง ณรงค์รัตน์, ศักดา อุ่นน้อย แล...
ชื่อผู้แต่งหวาง  ณรงค์รัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องแฮมเบอเกอร์หยอดเหรียญ [electronic resource] / จิรศักดิ์ ประสิทธินาวา, ไชยรัตน์ รัตนวราภรณ์ ; ...
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ ประสิทธินาวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีไฟไนต์อิ...
ชื่อผู้แต่งคมกฤต ชมสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553
เลขเรียกTK2785 ค-ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการสวมอัดต่อการส่งผ่านการสั่นสะเทือนของสเตเตอร์และเบสของสปินเดิลมอเตอร์ด้วยวิธี Statist...
ชื่อผู้แต่งกิติพงษ์ กาญจนธนาเลิศ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการควบคุมมอเตอร์ด้วยเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม หลักสูตรประกาศนียบัตร...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ พฤกษพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งโดยอิงตัวสังเกตเต็มอันดั...
ชื่อผู้แต่งสาคร โพธิ์งาม
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการบำรุงรักษาตามสภาพของมอเตอร์อุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบผสมข...
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ตรีตรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555
เลขเรียกTK2785
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการวินิจฉัยขดลวดสเตเตอร์ลัดรอบในมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสแบบออนไลน์ที่คงทนด้วยการลดผลแรงด...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
เลขเรียกวจ TK2785 ช495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมของฮาร์มอนิกที่เกิดจากความเป็นสลอตสำหรับประยุกต์ใช้ในการวัดความเร็วของ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
เลขเรียกวจ TK2785 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องเครื่องวัดสัญญาณสเตเตอร์ฟอลต์สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส [electronic resource] ...
ชื่อผู้แต่งศิริพร เฮงเกียรติศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
เลขเรียกTK2785
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยระบบการเฝ้าตรวจสภาวะและป้องกันมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ผ่านการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เ...
ชื่อผู้แต่งปิติณัตต์ ตรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
เลขเรียกTK2785
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา