Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริการมืออาชีพ = Ethics for Professional Administrators / รุ่งชัชดาพร เวหะช...
ชื่อผู้แต่งรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ.
พิมพลักษณ์สงขลา : นำศิลป์โฆษณา จำกัด 2560.
เลขเรียกLB 1779 ร42 2560,174 ร621ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมวิชาชีพบัญชี = Professional accounting ethics / พรชนก ทองลาด
ชื่อผู้แต่งพรชนก ทองลาด
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2557
เลขเรียกส.ร. 657 พ172จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ = Professional Standards and Ethics / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพี.เอ. ลิฟวิ่ง จำกัด , 2558.
เลขเรียก371.12 ส221ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศของผู้นิเทศการพยาบาลกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาลวิชา...
ชื่อผู้แต่งเมตตา สุขวิทยาภรณ์, 2503-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา = A Development of the Professional Code of E...
ชื่อผู้แต่งญาณวิทย์ บัวหอม.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2553.
เลขเรียกว371.207 ญ229ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และความตระหนักในจริยธรรมสื่อมวลชนของสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา = Perception and aw...
ชื่อผู้แต่งวิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง, 2522-
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี = Business ethics and accounting professional codes / สุธีรา ...
ชื่อผู้แต่งสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
พิมพลักษณ์ลำปาง : สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2560
เลขเรียก174.9657 ส786จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ / พรพิพ...
ชื่อผู้แต่งพรพิพัฒน์ เพิ่มผล 2490-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมองค์การกับการถ่ายทอดและความตระหนักในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในองค์กรหนังสือพิมพ์ / ชัยกฤษณ์ ศรีป...
ชื่อผู้แต่งชัยกฤษณ์ ศรีปักษา
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างแพทยสภา 2550-2552 / อิทธิพร คณะเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2550.
เลขเรียกWB32.JT3 ค962 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย / สุนิสา เซ่งตระกูล = Conceptual framework of...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา เซ่งตระกูล
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย = The analysis and synthesis of prof...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546.
เลขเรียกก278 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...
ชื่อผู้แต่งรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความ...
ชื่อผู้แต่งวรนารถ โมลีเอรี
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก378.17 ว175ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะจรรยาบรรณที่พึงประสงค์ของคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = The prof...
ชื่อผู้แต่งจตุพร ชิดดี
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี]: วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า, 2550
เลขเรียกRT81.5 จ136,WY 20.5 จ144ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา