Found: 98  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559.
เลขเรียกWA701 ส179 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555.
เลขเรียกWA701 สถ179 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2558.
เลขเรียกWA701 สถ179 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559.
เลขเรียกWA701 สถ179 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารนำเข้าปลอดภัยแล้วหรือยัง ? / บรรณาธิการ โดย นวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2553
เลขเรียกTX354 อ 2553,ส.ร. 363.192 อ292
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบครอสไซต์ สคริปติ้งอย่างกึ่งอัตโนมัติด้วยไฟร์ฟอกซ์แอดออน / กฤษฎา เติมพรเลิศ = Semi-automated...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เติมพรเลิศ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารสำหรับผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไท...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร (2539 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : NECTEC, 2539].
เลขเรียกQA76.9.A25 ก525 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีต่อมาตรการป้อง...
ชื่อผู้แต่งภานุทัต สวัสดิ์ถาวร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก378.3 ภ254ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมของการระบุแบบปลั๊กอินบนเว็บไซต์ด้วยพลวัตคีย์สโตรก / กฤษพงษ อัศดามงคล = Innovation of identif...
ชื่อผู้แต่งกฤษพงษ อัศดามงคล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการควบคุมการติดตั้งป้าย : ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียม / กิตติยา พรหมจันทร์ =...
ชื่อผู้แต่งกิตติยา พรหมจันทร์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย /...
ชื่อผู้แต่งจรรยา สุวัฒนพิเศษ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOccupational health guide to violence in the workplace / Thomas D. Schneid.
ชื่อผู้แต่งSchneid, Thomas d.
พิมพลักษณ์Boca Raton, Fla. : Lewis Publishers, c1999.
เลขเรียกHF5549.5.E43 S358o 1999,WA33 S358o 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอปฏิรูปนโยบายอาหารปลอดภัย / โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค
ชื่อผู้แต่งโครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกTX354 ค-ข 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา