Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing xuan Tang shi yu Tang hua = Selected poems and pictures of the Tang Dynasty.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she (China Intercontinental Press), 2005.
เลขเรียกPL2658.E3 J56 2005,895.11308 Se464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi jian shang ci dian = Dictionary and analysis of Tang poetry / Xiao Difei ... deng zhuan...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1983.
เลขเรียกPL2321 T3275 1983
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang dai chuan qi xuan = Selected Tang dynasty stories / Shen Jiji ... [et al.] bian zhu ; Zhang Y...
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she : Foreign Languages Press, c2007.
เลขเรียกPL2641 T363 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang dai chuan qi xuan = Selected Tang dynastystories / Shen Jiji deng bian zhuan ; Yang Xianyi, D...
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001 (2010 printing).
เลขเรียกPL2641 T382 2001,895.13309 Ta164T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSelected poems and pictures of the Tang Dynasty = Jing xuan Tang shi yu Tang hua / Wang Yushu yi shi...
พิมพลักษณ์Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องEmperor Wuzetian in Tang dynasty (625-705) [videorecording].
พิมพลักษณ์China : Beauty Media, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang dai chuan qi xuan = Selected Tang dynasty stories / compiled by Shen Jiji and others ; collat...
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Language Press, c2010.
เลขเรียก895.13308 T164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLi Bai / zhu zhe Zhou Xunchu, Tong Qiang ; yi zhe Curtis D. Smith = Li Bai / authors Zhou Xunchu, To...
ชื่อผู้แต่งZhou, Xunchu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSui Tang wu dai : meng hui qian nian de sheng shi hua zhang / Gong Shuduo, Liu Delin zhu bian
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing lian he chu ban gong si, 2015
เลขเรียกDS 749.2 S948 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 Tang Poems and song Lyrics / Qiu Wen Wei
ชื่อผู้แต่งQiu, Wen wei
พิมพลักษณ์Taibei : Huawenwanggfen Youxian Gongshi Dian Cang Ge, 2007
เลขเรียก895.131 Q1T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / [bian zhu zhe Wang Zhao]
พิมพลักษณ์Xianggang : Xing hui tu shu you xian gong si, 2008
เลขเรียกPL 2531 T164 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / Hengtangtuishi xuan bian ; Wu Zhaoji bian yi.
ชื่อผู้แต่งWu, Zhaoji.
พิมพลักษณ์[Beijing] : Jing hua chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2531 W83 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang song shi ci hua yan jiu / Luo Man zhu.
ชื่อผู้แต่งLuo, Man.
พิมพลักษณ์Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
เลขเรียก895.11308 L964T 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / Liu li jun.
ชื่อผู้แต่งLiu, Li jun.
พิมพลักษณ์Ha er bin : Ha er bin, 2005.
เลขเรียก895.11308 L783T 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi, Song ci, Yuan qu / [zhu bian Ji Jianghong ; bian zhuan Gong Xun, Meng Hui'en].
ชื่อผู้แต่งTang shi san bai shou.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL2531 T361 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา