Found: 133  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการขั้นสูงสำหรับองค์กรสารสนเทศ หน่วยที่ 1-15 = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียกZ666.5 น927 2554,025.1 ม246น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558.
เลขเรียกZ675.S3 ก64 2558,025.5 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหล : 12 ปี ทีเคพาร์ค สารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560
เลขเรียกZ674.83.T5 ห911,025.1 ห911 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคลากรสารนิเทศในยุคไฮเทค : มุมมองและทิศทาง = Information personnel in the Hi-Tech world : perspect...
ชื่อผู้แต่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. การประชุมใหญ่สามัญ (2535 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2535.
เลขเรียกZ682.2.T5 ส293,023 บ381
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำหน่ายทรัพยากรห้องสมุด : วิธีการศึกษาการจำหน่ายทรัพยากรห้องสมุด = Weeding library collection : ...
ชื่อผู้แต่งสล็อต, สแตนเลย์ เจ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
เลขเรียกZ689 ส366,025.216 ส366ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสำรวจหนังสือของห้องสมุด = Development of inventory control softwar...
ชื่อผู้แต่งสุธรรม อุมาแสงทองกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้], 2545.
เลขเรียกZ678.93.D33 ส783,025.21 ส783ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวใหม่ของห้องสมุด = Libraries on the move : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และประชุมวิชาการ : วัน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวใหม่ของห้องสมุด: (2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2555
เลขเรียกZ665 ก487ก 2554,ส.ร. 020 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์แห่งปัญญาทางการพยาบาล : คู่มือการสร้างประสบการณ์การค้นคว้าด้วยตนเอง / ส่งศรี ดีศรีแก้ว
ชื่อผู้แต่งส่งศรี ดีศรีแก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งานบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียกZ675.N8 ส143 2541,Z675.N8 ส143ข 2541,025.56 ส128ข 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลวในการค้นวารสารในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สุนันท์...
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ งานโคกกรวด
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อโครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต / ทิพย์วาร...
ชื่อผู้แต่งทิพย์วารี วงษ์เจริญธรรม, 2517-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อโสตทัศน์ในห้องสมุด / สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
เลขเรียกZ717 .ส75 2543,025.177 ส831ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการทำงานเครื่องเล่นเลเซอร์และคอมแพคดิสก์ / ชูเกียรติ จันทรานี.
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ จันทรานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกTK7882.C56 ช642ห,621.3827 ช241ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครๆ ก็อยากมีร้านเบเกอรี่ / ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะ, 2545.
เลขเรียกHD9057 ย75,641.85 ย442ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา