Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสดิ์ / วีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย = Process of making saw sa...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดดนตรีไทยบ้านครูสกล แก้วเพ็ญกาศ / วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ = Pedagogical method of Thai class...
ชื่อผู้แต่งวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีทัศน์วัฒนธรรม / บรรณาธิการ พิษณุ บางเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2556.
เลขเรียกDS568 ท532 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรม ดนตรีและเพลงไทย / กาญจนา อินทรสุนานนท์.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา อินทรสุนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา, [2555].
เลขเรียก780.9593 ก427ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล / ตั้งปณิธาน อารีย์ = Production methods of Saw-U ...
ชื่อผู้แต่งตั้งปณิธาน อารีย์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดวิธีการบรรเลงซอสามสาย สำนักพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) / สุรพงษ์ บ้านไกรทอง = Saw sam ...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ บ้านไกรทอง
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแตรและแตรวงของชาวสยาม / สุกรี เจริญสุข
ชื่อผู้แต่งสุกรี เจริญสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : (มหาวิทยาลัยมหิดล), 2539.
เลขเรียกML1351.T5 ส738ต 2539,788.95 ส 692 ต 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปี่พาทย์มอญรำ / พิศาล บุญผูก.
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2558.
เลขเรียกML525 พ6ป 2558,784 พ382ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของปี่พาทย์มอญ / ณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น = The study of Pipat-Mon music culture / Na...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกML541.ท9ม5 ณ42 2539,788.4 ณ229ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก๋องปู่จา : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / ปราการ ใจดี = The study of Kongpuja at Maung District...
ชื่อผู้แต่งปราการ ใจดี
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย / กฤชกร เพชรนอก.
ชื่อผู้แต่งกฤชกร เพชรนอก.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกML541.ท9 ก42,780.9593 ก42ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดี่ยวแคน ทางครูบัวหอง ผาจวง / รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์ = Khaen solo : Buahong Phajuang{u2019}s style ...
ชื่อผู้แต่งรัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู่บ้านปิ่นแก้ว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภูษิดา ศิริปัญญา = Th...
ชื่อผู้แต่งภูษิดา ศิริปัญญา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝู่หลู : เครื่องดนตรีชาวเขาเผ่าลีซู อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / ธัญญะ สายหมี = Fooloo : musical ...
ชื่อผู้แต่งธัญญะ สายหมี
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา