Found: 2,905  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,866
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสอ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี สุนธงศิริ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,867
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 4 เร...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ แน่นอุดร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,868
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสุขภาพจิตและการนำทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักศึกษาฝึกปร...
ชื่อผู้แต่งวาสิณี จิรสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก370.711 ว492ก 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,869
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนรู้แบบโมบายเลิร์นนิงบนคลาวด์ร่วมกับ 4Ex2 ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเร...
ชื่อผู้แต่งธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,870
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นม...
ชื่อผู้แต่งฉัตรลดา สุนทรนนท์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกว371.3 ฉ234ผ 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2,871
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือในบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ...
ชื่อผู้แต่งวิไลพร พรมตา
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,872
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้เกมสถานการณ์จำลองตามแนวคอนสตรัคติวิสต์บนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขอ...
ชื่อผู้แต่งหทัยนันท์ ตาลเจริญ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,873
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของมินิเกมที่มีการกำกับตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้...
ชื่อผู้แต่งสิทธิกรานต์ อนุกูลรังสรรค์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,874
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย ยมดิษฐ์
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553.
เลขเรียกวจ LB1044.87 ช485
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,875
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาสุขภาพจิตและการนำทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขอ...
ชื่อผู้แต่งวาสิณี จิรสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียกLB2157.ท9 ว65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,876
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัล...
ชื่อผู้แต่งกัลยา สิงหเสมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกวจ TL159 ก399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,877
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัล...
ชื่อผู้แต่งเกรียง คุปตรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกวจ TL159 ก766
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,878
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัล...
ชื่อผู้แต่งรัตน์ สงวนพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกวจ TL159 ร367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,879
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการเขียนสะกดคำพ้องเสียงในวิชาภาษาไทยโ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกPL4183 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,880
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน : กรณี...
ชื่อผู้แต่งกัญญชลา นิสยันต์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา