Found: 90,601  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
90,316
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพทำขนมโบราณชุมชน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี , 2548.
เลขเรียกTX773 ร451,338.634 ฉ1173ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
90,317
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต / [คณะผู้วิจัย อรทัย...
ชื่อผู้แต่งอรทัย อาจอ่ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต, 2555.
เลขเรียกHV553 อ4ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
90,318
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนขนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียกวจ TD365 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
90,319
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2551.
เลขเรียกTC513.T5 ร451ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
90,320
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบ...
ชื่อผู้แต่งสามัคคี บุณยะวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียกวจ QH541.5.S7 ส651
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
90,321
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบ...
ชื่อผู้แต่งสามัคคี บุณยะวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
เลขเรียกวจ QH541.5.S7 ส651 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
90,323
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยมีมิติการมีส่วนร่วมของชุมชนและกรอ...
ชื่อผู้แต่งสามัคคี บุณยะวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
เลขเรียกวจ HD1698.A2T5 ส651
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
90,324
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย"การวิจัยเรื่องลักษณะของปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงที่เกิดวิกฤ...
ชื่อผู้แต่งวารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
เลขเรียกHF5387.5.T5 ว65 2546,170 ว226ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
90,325
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสัมมนาการสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลองมหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 2 : 2547 : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานงานกลาง เครือข่ายวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง, 2548
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก525ร ครั้งที่ 2 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
90,326
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การจัดการทรัพยากรน้ำในนาเกลือสินเธาว์เพื่อการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำเพิ่มร...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2551]
เลขเรียกQL444.B815 พ892 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
90,327
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสา...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี ยหะกร.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2559.
เลขเรียกLB1028.38 ส644ร6 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90,328
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหัวข...
ชื่อผู้แต่งวรยา มณีลังกา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, 2551.
เลขเรียกRK207.T5 ว237
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
90,329
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่องการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและการรับรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในภา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่องการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและการรับรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในภาคกลางของประเทศไทย (2555 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกHV555.T5 ก6ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
90,330
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่องการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและการรับรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในภา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่องการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและการรับรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในภาคกลางของประเทศไทย (2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2555.
เลขเรียกGB 5011.81 .T5 ก27 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา