Found: 1,909  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,906
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิูฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.
เลขเรียกT55 ว6ว 2543,WA485 ว574ว 2551,658.38 ว574ว13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,907
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549.
เลขเรียกT55.A2 ว574ว 2549,WA485 ว574ว 2550,658.38 ว574ว21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
1,908
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องมือ กลไก การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความป...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.
เลขเรียกQH442 ว599ค 2560,363.192 น186ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
1,909
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหาร และการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหารสำหรับโรงพยาบาล / ...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ วงศ์ปิยชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2556
เลขเรียกRA975.5.D5 ส-ป 2556,WA695 ส7ป 2556,613.2 ส867ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา