Found: 310  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับดูแลเนื้อหาเว็บบอร์ดทางการเมืองภายหลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ย...
ชื่อผู้แต่งวราพงษ์ เทพรงค์ทอง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
302
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 : ศึกษาความผิดเกี...
ชื่อผู้แต่งสุวิชาภา อ่อนพึ่ง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
303
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามผู้อื่นโดยใช้อินเตอร์เน็ต / ชญาณ์พิมพ์ บัวดิษฐ์เดชา = Criminal liabili...
ชื่อผู้แต่งชญาณ์พิมพ์ บัวดิษฐ์เดชา
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
304
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการทำธุรกรรมทางอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553.
เลขเรียกHV6675 ร451 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
305
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้โลว์ออบิทไอออนแคนนอนสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยใช้ซีวีอีเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อใช้สำหรั...
ชื่อผู้แต่งธนชนม์ ชีพบริสุทธิกุล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
306
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญาเกี่ยวก...
ชื่อผู้แต่งพิญดา เลิศกิตติกุล
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
307
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2558-2559 / สำนักงานเลขาวุฒิสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559
เลขเรียกKPT1672 .ด83 2559,328.3 ล761ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
308
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMOBILE CLOUD SYSTEM : SECURITY ENHANCEMENT IN MULTIMEDIA RETRIEVAL VIA MOBILE PHONES / Pongsakorn ...
ชื่อผู้แต่งPongsakorn kingsuwankul.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
309
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องTrust [videorecording] = เหยี่อนรกออนไลน์/ Millennium Films presents ; a Nu Image production ; i...
พิมพลักษณ์[United States] : Millennium Entertainment, [2011].
เลขเรียกPN1997.2 .T78 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand Computer Emergency Response Team Annual Report / ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบค...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT), 2556
เลขเรียกHV6773 ศ-ท 2556,ส.ร. 658.478 ป17118ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา