Found: 340  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีล้านนา สล่าเครื่องตี : ภูมิปัญญาช่างทำเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ ประเภทเครื่องตี / คณะผู้เขี...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกML541.T5 ด3 2557,ภน 780.95936 ธ343ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสายของโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ / ภานุวัฒน์...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ วัฒนจินดา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe essence of Brazilian percussion and drum set : with rhythm section parts : rhythms, songstyles,...
ชื่อผู้แต่งUribe, Ed.
พิมพลักษณ์Van Nuys, Calif. : Alfred Publishing, [c2006?].
เลขเรียกMT655.2 .U76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เบื้องต้น) / โกวิทย์ ขันธศิริ.
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ ขันธศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกML161 .ก94 2551,780 ก952ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
335
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิพย์วาทีคีตศิลป์ = Divine music / มานพ ถนอมศรี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยี, 2546.
เลขเรียกML345.ท9 ท64 2546,780.9593 ธ238ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
336
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมไทยในดนตรีไทย : ภาคตะวันตก : รายงานการวิจัย / บุษกร บิณฑสันต์ ... [และคนอื่น ๆ อีก 4 คน]
ชื่อผู้แต่งบุษกร บิณฑสันต์ หัวหน้าคณะวิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
337
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน-ล้านนา / สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกM1824.ท9 ส63,781.629591 ส661ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
338
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์เดี่ยวซอด้วงเพลงกราวในทางครูแสวง อภัยวงศ์ / ชนัสถ์นันท์ ประกายสันติสุข = A musical analysi...
ชื่อผู้แต่งชนัสถ์นันท์ ประกายสันติสุข
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
339
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญา : รวมบทความล้านนาศึกษา 89 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ ฉบับที่ 8 พุทธศักราช 2556 / สถาบันภาษา ศิลปะ ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกDS568 ข249ร,306.09593 ข249
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
340
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญา : อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปี เเห่งความภาคภูมิใจ ปีที่ 9 ปีพุธศักราชปี 2557 / ปนัดดา โตคำนุช...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกDS589.N86 ข52 2557,ภน 306.095936 ร226ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา