Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ 9 / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์.
ชื่อผู้แต่งกิตติ โล่ห์เพชรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสโตน, 2560.
เลขเรียกDS586 ก-ก 2560,923.1593 ภ416ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFirst hour in emergency room 2017 : intergration of care; from pre-hospital to definitive care / [บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560, [2017]
เลขเรียกWB105 F527 2560,616.025 ฟ692 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMeta R2R กุญแจไขประตูสู่นโยบาย / จัดทำโดย โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ร่วม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560, [2017]
เลขเรียกH62 ม726 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / ปิยบุตร แสงกนกกุล.
ชื่อผู้แต่งปิยบุตร แสงกนกกุล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก342.593 ป365ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระตุ้นสถานะสุญญากาศทางควอนตัมในปรากฏการณ์แคสซีเมียร์แบบพลวัต = Stimulating quantum caccuum in dy...
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกQC174.12 อ-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพและจัดการสีสำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ = Quality control and color management ...
ชื่อผู้แต่งพิชิต ขจรเดชะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกTS196.7 พ-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Basic systematic review for healt...
ชื่อผู้แต่งธีรพล ทิพย์พยอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560.
เลขเรียกW20.5 ธ633ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าส...
ชื่อผู้แต่งประภาทิพย์ อินทรชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ338.642 ป339ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพบทความวิจัยด้านสาธารณสุขและการพัฒนาโครงร่างวิจัย = Critical appraisal of public heal...
ชื่อผู้แต่งวงศา เล้าหศิริวงศ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560
เลขเรียกWA20.5 ว133ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงสมบัติด้านความต้านทานการกัดกร่อนของรอยเชื่อมอะลูมิเนียมบรอนซ์ด้วยกระบวนการทางความร้อน = C...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกTS570 ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการศึกษาโครงสร้างและสมบัติไดอีเล็คทริคของเส้นใยนาโนผสม PVDF โดยวิธี Electrospinning เพื่อป...
ชื่อผู้แต่งทรายวรรณ นวเลิศปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกQC595.5 ท-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผ่นอะคริลิกเชิงพาณิชย์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี = Development of commer...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกTP1101 ก-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี ขุนทองจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHF1008 ส837 2560,001.42 ส839ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยบริการทางสุขภาพ/ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ.
ชื่อผู้แต่งกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกRA440.85 ก728ก 2560,W84.3 ก728ก 2560,362.1072 ก47ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการทางสำนึก / วรรณดี สุทธินรากร.
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560.
เลขเรียกH62 ว247กร 2560,003 ว177ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา