Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2556 = The 2013 logistic capability of tra...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557.
เลขเรียกHD38.5 ก525 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ / สำนักงานนโยบาย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557
เลขเรียกHD38.5 ส-ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน LGM 310 การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ : Packaging for logistics managem...
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ พิสิษฐเกษม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557.
เลขเรียกHD38.5 พ525อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองเศรษฐ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557
เลขเรียกHD38.5 ส-ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557
เลขเรียกHD38.5 ส-ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา