Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLook up เงยหน้า สบตาดาว / ปะการัง : เขียน
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557
เลขเรียกPN6145.T5 ป519L 2557,808.882 ป111ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflexions ความคิดคำนึง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, ผู้แปล...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2014.
เลขเรียก895.911 S619R,895.911 ท742ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจามรี-ศรีสุพัณ : ตำนานล้านนาสู่สุวรรณภูมิ / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2557
เลขเรียกPL4206 อ-จ 2557,895.911 อ932จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ริมธารแห่งกาลภพ / วิเชียร ไชยบัง [text]
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ไชยบัง
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกPL4206 ว558ณ 2557,895.918 ว559ณ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศจอมทอง / ศรีจอมทอง ; จัดพิมพ์โดย พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9)
ชื่อผู้แต่งศรีจอมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร, 2557, [2014]
เลขเรียกPL4206 ศ183น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำพุแห่งความสุข / ศรีเรือน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งศรีเรือน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2557
เลขเรียกPN1049 ศ-น 2557,158 ศ243น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุหรงรำพัน...ห้าพันไมล์เที่ยวให้ได้บุญ : ประวัติพระพุทธรูป วัด สถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ อีสาน และเ...
ชื่อผู้แต่งนก พลัดถิ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2557.
เลขเรียกBQ6336 น111บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลอยมณี ธรรมดาใจ / ผู้ประพันธ์, แม่พลอย มณีตรี (อุลตร้า)
ชื่อผู้แต่งแม่พลอย มณีตรี (อุลตร้า)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกPL4206 ม881พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธกาล / รชา พรมภวังค์.
ชื่อผู้แต่งรชา พรมภวังค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซน์ พับลิซิ่ง เฮ้าส์, 2557.
เลขเรียกPN 6110 .P83 ร12 2557,895.911 ร122พ 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลมผลัดขน ฝนลอกคราบ / ธีรยุทธ บุษบงค์.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุษบงค์ 2517-
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : กากะเยีย, 2557.
เลขเรียกPN 1091 ธ37 2557,895.911 ธ74ล
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดกลอน เคล็ดแห่งอหังการ / ประไพ วิเศษธานี
ชื่อผู้แต่งประไพ วิเศษธานี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557
เลขเรียกPL4200.5 ป335,808.1 ป335ค 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียงความเคลื่อนไหว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Pajonphai, 2557
เลขเรียกPL4209.N291A17 �836� 2557,895.911 น836พ 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกแห่งรัก / กานติ ณ ศรัทธา ; วันรวี รุ่งแสง, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกานติ ณ ศรัทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2557 [2014]
เลขเรียกPL4206 ก432ล 2557,นว ก432ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮกุ Love at first write (-ing) episode 2 / วิธาน ฐานะวุฑฒ์.
ชื่อผู้แต่งวิธาน ฐานะวุฑฒ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557
เลขเรียกPL759 ว612ฮ 2557,895.911 ว342ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา