Found: 2,631  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,626
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ = Information resources development / สาขาวิชาศิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกZ689 ก461 ล.1-2 2550,025.21 ส481ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,627
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย = Management guideline of back issue's jour...
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา เจริญแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556
เลขเรียกZ692.S5 ม-น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2,628
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงผนังอาคารห้องสมุดเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งสุทิสา เรืองกันท์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,629
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการใช้แสงธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างภายในอาคารห้องสมุด กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,631
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและงานออกแบบอาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / วาณี เกตกินทะ = Khon Kaen University I...
ชื่อผู้แต่งวาณี เกตกินทะ
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา