Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคืนสารสนเทศ = Information retrieval / วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช.
ชื่อผู้แต่งวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]
เลขเรียกZ667 .ว64 2563,025.04 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง / ปัทมา พัฒน์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งปัทมา พัฒน์พงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกP128.D63 ป6ก 2556,025.273 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ / เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกQA76.25 ก8ก 2539,005.3 ก482ก 2/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ / กรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มบันทึกเหตุการณ์, 2551.
เลขเรียกDS571 ค74 2551,025.17 ศ528ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting information systems ศรัณย์ ชูเกียรติ
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ชูเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกHF5679 ศ161ร 2557,657.0285 ศ161ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชี / พลพธู ปิยวรรณ และสุภาพร เชิงเอี่ยม. [text]
ชื่อผู้แต่งพลพธู ปียวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์ 2550.
เลขเรียกHF5679 พ441 2550,657.453 พ17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดยุคใหม่ / พรพรรณ จันทร์แดง
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ จันทร์แดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกZ678 พ4ห 2557,025 พ247ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครือข่ายห้องสมุดเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน : เอกสารวิชาการจัดพิมพ์เนื่องในการประชุมใหญ่สา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกZ674.2 ก6ก 2539,020.92 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารนิเทศ : หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียกZ696.A4 ส7อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา