Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสำรวจหนังสือของห้องสมุด = Development of inventory control softwar...
ชื่อผู้แต่งสุธรรม อุมาแสงทองกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้], 2545.
เลขเรียกZ678.93.D33 ส783,025.21 ส783ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเพียงพอของทรัพยากรห้องสมุดเพื่อการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ของวิทยาลัยครูในภาคกลางของประเท...
ชื่อผู้แต่งมนต์ฤดี วัชรประทีป
พิมพลักษณ์2522.
เลขเรียกวจ 020.7 ม33ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการใช้หนังสือแพทย์ ณ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โดย เพ็ญพิมล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกZ675.M4 พ893ร 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์แห่งปัญญาทางการพยาบาล : คู่มือการสร้างประสบการณ์การค้นคว้าด้วยตนเอง / ส่งศรี ดีศรีแก้ว
ชื่อผู้แต่งส่งศรี ดีศรีแก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งานบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียกZ675.N8 ส143 2541,Z675.N8 ส143ข 2541,025.56 ส128ข 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์และบทคัดย่อ / ประภาวดี (พจนา) สืบสนธิ์
ชื่อผู้แต่งประภาวดี สืบสนธิ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518.
เลขเรียกZ666 ป171บ 2518,016.0207 ป1711บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ = Information resources development / สาขาวิชาศิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกZ689 ก461 ล.1-2 2550,025.21 ส481ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา