Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบจัดสรรทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ฐานกฎฟัซซีในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการมอบหมายงาน / ธนกฤต พ...
ชื่อผู้แต่งธนกฤต พุทธชน
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายด้วยวิธีอ็อบเจกต์ออนโทโลยีแมปปิง / สุทธิรักษ์ แสงจันทร์ = Development...
ชื่อผู้แต่งสุทธิรักษ์ แสงจันทร์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลขสำหรับการแสดงผลบน NASA WORLD WIND / สรัญพงศ์ มุสิแ...
ชื่อผู้แต่งสรัญพงศ์ มุสิแก้ว
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่สำหรับข้อมูลแปลงที่ดินโดยใช้ LandXML และ LandGML / สุคณิศร์ สกาวรั...
ชื่อผู้แต่งสุคณิศร์ สกาวรัตนานนท์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาส่วนบริการของโปรแกรมดีสเปซสำหรับการร้องขอจากโปรแกรมดรูปัล / นฤมล คงแท่น = Development of DS...
ชื่อผู้แต่งนฤมล คงแท่น
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือจัดการข้อมูล Metadata ผ่านระบบให้บริการสืบค้นข้อมูล / ธีนพัฒน์ ชวพิทักษ์ธรรม = Th...
ชื่อผู้แต่งธีนพัฒน์ ชวพิทักษ์ธรรม
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดหลักเกณฑ์เชื่อมโยงจากการผ่านตัววัดค่าสนับสนุนแบบอ่อนที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นประพจน์แย้งสลับท...
ชื่อผู้แต่งธนาพร ธัญญะเศรษฐ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ระบบการสำรวจข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ : กรณีศึกษาโครงการติดตามสภาวการณ์เด็ก / พุฒิพัฒน...
ชื่อผู้แต่งพุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศธุรกิจ / มาลินี นาคใหญ่
ชื่อผู้แต่งมาลินี นาคใหญ่
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560, [2017]
เลขเรียกHF5548.2 ม497ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นวัตถุสามมิติแบบบางส่วนโดยใช้เรปกราฟ / วราวิทย์ อารีวิจิตร = Reeb graph based partial shape...
ชื่อผู้แต่งวราวิทย์ อารีวิจิตร
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้กฎความสัมพันธ์ร่วมกับผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้ / ศิรัตน์ ศิรนานนท์ = Information...
ชื่อผู้แต่งศิรัตน์ ศิรนานนท์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / ปิยะกิจ กิจติตุลากานน...
ชื่อผู้แต่งปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบซื้อ-ขายความจุรถบรรทุก / อตินุช ลิมป์มณีรักษ์ = Design of truck capacity trading syste...
ชื่อผู้แต่งอตินุช ลิมป์มณีรักษ์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพยาบาล / สิรวิชญ์ สว่างนพ = Design of information networ...
ชื่อผู้แต่งสิรวิชญ์ สว่างนพ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา