Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องมือสนับสนุนการจัดเก็บและค้นคืนส่วนของเอกสารมาตรฐาน ความมั่นคงสารสนเทศโดยใช้แบบรูปความมั่นคง ...
ชื่อผู้แต่งปรมาภรณ์ ร่วมจินดา
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารนิเทศ : หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียกZ696.A4 ส7อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ...
ชื่อผู้แต่งเหรียญ บุญดีสกุลโชค ผู้วิจัย
เลขเรียก362.110285 ห728ค 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พรประภา แกล้วกล้า [และ...
ชื่อผู้แต่งพรประภา แกล้วกล้า ผู้วิจัย
เลขเรียก362.29 ค963
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมคู่มือนักศึกษา [electronic resource] / วุฒิชัย ฤทธิโชติ ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, ถาวร ด่านศิร...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย ฤทธิโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา