Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สำหรับไอโฟนแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวจังหวัด / นิติกร นิลศักดิ์ = Graphic design fo...
ชื่อผู้แต่งนิติกร นิลศักดิ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / เกรียงไกร ว...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร วิทยาอนิวรรตน์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพมาตรฐาน CU-QA 84.3 : กรณีศึกษาสำนักเทคโนโลยีสาร...
ชื่อผู้แต่งเมธี จันทร์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านงานวิจัยในระดับภาควิชา / จุฑามาส อุณหะวัฒน์ = Design...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาส อุณหะวัฒน์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเหมาะสมของระบบสารสนเทศทางการบัญชี กับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด...
ชื่อผู้แต่งอริสา เนาวไสศรี
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชา 130703 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
เลขเรียกZ674.4 ก446 ล.1-3 2551,025.04 ส241ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการจัดการเอกสาร [electronic resource] = Document management system / ทิพวรรณ วอทอง, นลินี เลาหชั...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ วอทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศห้องปฏิบัติการการแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ไววานิชกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟมีเลิฟมายบุ๊ค, 2554.
เลขเรียกRT50.5 ว712 2554,W26.55.C7 ว712ร 2554,616.0756 ว666ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค / ภรณี ประพันธ์วัฒนะ = Information system for hea...
ชื่อผู้แต่งภรณี ประพันธ์วัฒนะ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติสำหรับสร้างความสามารถตามรอยความต้องการ / ยุรนันท์ โพธิ์ปั้น = System to a...
ชื่อผู้แต่งยุรนันท์ โพธิ์ปั้น
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง [electronic resource] / ปริญญา สุทธ...
ชื่อผู้แต่งปริญญา สุทธิรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบแนะนำความรู้สำหรับแผนกช่วยเหลือเทคโนโลยีสารสนเทศ / อภิรักษ์ แซ่ด่าน = Knowledge recommendation ...
ชื่อผู้แต่งอภิรักษ์ แซ่ด่าน
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องคู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศไทยในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอัง...
ชื่อผู้แต่งสมสรวง พฤติกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกDS575.5.อ6 ส286 2532,025.3414 ส286ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านยาเพื่อติดตามประเมินการสั่งใช้ยาและส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลป้อนก...
พิมพลักษณ์[นนบุรี] : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกQV26.5 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการทำงานเครื่องเล่นเลเซอร์และคอมแพคดิสก์ / ชูเกียรติ จันทรานี.
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ จันทรานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกTK7882.C56 ช642ห,621.3827 ช241ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา