Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ดิกชันนารี ออฟ ซินโนนีม ยูเสส] = Dictionary of synonym usage / ธง วิทัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [โฟร์เพซ], 2541.
เลขเรียกPE1591 ธ112พ 2541,อ 423.1 ธ25ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic dictionary of antonyms / [รวบรวม] เรียบเรียงโดย เจตนาพร .
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เบญญา, [254-].
เลขเรียกPE1591 B311,อ 423 จ311B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish-Thai Dictionary of synonyms and antonyms / Martin H. Manser ; ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระ...
ชื่อผู้แต่งแมนเซอร์, มาร์ติน เอช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกPE1591 ม-อ 2558,423.9591 ม872อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMerriam webster's dictionary of synonyms/
พิมพลักษณ์Massachusetts : Merriam-Webster , 1984.
เลขเรียกREF PE 1591 .M47 1984
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOxford wordpower dictionary.
พิมพลักษณ์New York : Oxford university press, 2006.
เลขเรียกREF PE 1628 .O93,423 O93
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRandom house roget's college thesaurus/ Random, House.
ชื่อผู้แต่งRandom, House.
พิมพลักษณ์New York : Random House , 2000.
เลขเรียกPE 1689 .R36 2000,423.1 Ra195
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReader's digest reverse dictionnary/
พิมพลักษณ์New York : Reader's Digest , 2007.
เลขเรียกRef PE 1591 .R42 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSynonym-Antonym คำเหมือนคำตรงข้าม / ยุวนาฏ คุ้มขาว. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งยุวนาฏ คุ้มขาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2550.
เลขเรียกPE1591 ค167s 2550,428.1 ย442ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSynonyms and antonyms dictionary / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ NEO English Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : NEO English, 2542.
เลขเรียกPE1591 ซ319,R 413.1 N438S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม คำเหมือน คำตรงข้าม = Synonyms & antonyms dictionary / คณะบรรณาธิการ วราภรณ์ เจียมเรือน,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2544.
เลขเรียกPE1591 พจ174 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการใช้คำเหมือน = Dictionary of synonym usage / โดย ธง ลีพึ่งธรรม.
ชื่อผู้แต่งธง ลีพึ่งธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2526.
เลขเรียกPE1591 ธ112พ 2524,423 ธ112พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำเหมือนและคำตรงข้าม (Dictionary of synonyms and antonyms) / ธง วิทัยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Forepace Publishing House, 2547.
เลขเรียกPE1591 .ธ25 2547,อ 423.1 ธ24พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสีอาทิตย์ = Solar radition / โดย เสริม จันทร์ฉาย
ชื่อผู้แต่งเสริม จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกQC911 ส923,551.52 ส67ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา