Found: 77  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาเพลงโดยการร้องทำนองอย่างแม่นยำ โดยใช้การปรับขนาดเอกรูป ไดนามิกไทม์วอร์ปปิง และฟังก์ชันขอบเขต...
ชื่อผู้แต่งไวยณ์วุฒิ เอื้อจงประสิทธิ์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม CDS/ISIS / ปทิตตา สีทองสุก
ชื่อผู้แต่งปทิตตา สีทองสุก.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2538.
เลขเรียกZ699.4.I19 ป152 2537,025.04 ป143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง / ปัทมา พัฒน์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งปัทมา พัฒน์พงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกP128.D63 ป6ก 2556,025.273 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเก็บและค้นคืนกรณีทดสอบและผลของการทดสอบโดยใช้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้ / วิภาพร กุศลชูก...
ชื่อผู้แต่งวิภาพร กุศลชูกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเก็บและค้นคืนความต้องการความมั่นคงโดยใช้แบบรูปความมั่นคง / เอกรินทร์ จันทรรวงทอง = Security r...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ จันทรรวงทอง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับโฟรไฟล์สืบค้นให้เป็นส่วนบุคคลด้วยวิธีเสาะหาแบบมด / ภัททิรา พินิจค้า = Personalization of sea...
ชื่อผู้แต่งภัททิรา พินิจค้า
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสมผสานแนวคิดวิธี SSM และวิธี IDEF สำหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนการบริหารจัดการเอกสารสำหรับโครงการก่อ...
ชื่อผู้แต่งอรรถพร เที่ยงคืน
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า / สุวัฒ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ประชุมวัน
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการผลิต / นภาวดี สืบสุข = Development of a purchasing system for m...
ชื่อผู้แต่งนภาวดี สืบสุข, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา / อนุสรณ์ สวัสดี = A development of fiel...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ สวัสดี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต / จรัญญา ผลดีเจริญ = Development of production plann...
ชื่อผู้แต่งจรัญญา ผลดีเจริญ, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินเพื่อบริหารความต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ โดยใช้เทคนิคการทำซ้ำข้อมู...
ชื่อผู้แต่งนันทิยา พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2559, [2016]
เลขเรียกQA76.9.W43 น429ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบจัดสรรทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ฐานกฎฟัซซีในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการมอบหมายงาน / ธนกฤต พ...
ชื่อผู้แต่งธนกฤต พุทธชน
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการจัดการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ เพชรปฐมชล, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายด้วยวิธีอ็อบเจกต์ออนโทโลยีแมปปิง / สุทธิรักษ์ แสงจันทร์ = Development...
ชื่อผู้แต่งสุทธิรักษ์ แสงจันทร์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา