Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrosoft Project 4 Step by Step สำหรับวินโดวส์ / แปลโดย พิทยา สิทธิอำนวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกHD69.P75 ม964,005.369 พ671
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อประสม โครงการ RMU-eDL เรื่อง Microsoft PowerPoint 2007 ประกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยการใช้ป...
ชื่อผู้แต่งสุพันธ์ วิเศษวุฒิ.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก371.33 ส46ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Project 98 ในการบริหารแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข / ศิริศักดิ์ เผื...
ชื่อผู้แต่งศิริศักดิ์ เผือกวัฒนะ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-?]
เลขเรียกRA652.2 D38 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน Microsoft Project 2007 / ณาตยา ฉาบนาค.
ชื่อผู้แต่งณาตยา ฉาบนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี, 2551.
เลขเรียก005.369 ณ429ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย Project 2010 ฉบับสมบูรณ์ / นลิน จันทร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล.
ชื่อผู้แต่งนลิน จันทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554.
เลขเรียกHD69.P75 น46 2554,005.369 น173บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย Project 2010 ฉบับสมบูรณ์ / นลิน จันทร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล.
ชื่อผู้แต่งนลิน จันทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2555.
เลขเรียกHD69.P75 น284บ 2555,005.369 น284บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารโครงการด้วย Microsoft Project 2002 [CD-ROM]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2545.
เลขเรียกHD69.P75 บ228
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารโครงการสู่ความสำเร็จด้วย Microsoft Project 2000 / พวงแก้ว แสงตระกูลเจริญ, จีรบูรณ์ นิลสุชัด, ...
ชื่อผู้แต่งพวงแก้ว แสงตระกูลเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซสมีเดีย, [2544?]
เลขเรียกHD69.P75 พ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2016 / ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์
ชื่อผู้แต่งธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2559
เลขเรียกHD69.P75 ธ621,658.404 ธ621บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างบริหารและวิเคราะห์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Project 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ชิษณุพงศ์ ธัญลักษณ์...
ชื่อผู้แต่งชิษณุพงศ์ ธัญลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551.
เลขเรียกHD69.P75 ช66 2551,005.369 ช38ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไมโครซอฟท์ โพรเจ็คท์ เวอร์ชัน 3 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft Project for Windows / เรียบเรียงโดย อาท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537.
เลขเรียกQA76.6 ม92 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา