Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการสร้างกลองแขกของครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่อง / ภูมิใจ รื่นเริง = Making procedures of Klongkhaek ...
ชื่อผู้แต่งภูมิใจ รื่นเริง
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล / ตั้งปณิธาน อารีย์ = Production methods of Saw-U ...
ชื่อผู้แต่งตั้งปณิธาน อารีย์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดวิธีการบรรเลงซอสามสาย สำนักพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) / สุรพงษ์ บ้านไกรทอง = Saw sam ...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ บ้านไกรทอง
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสายของโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ / ภานุวัฒน์...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ วัฒนจินดา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของปี่พาทย์มอญ / ณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น = The study of Pipat-Mon music culture / Na...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกML541.ท9ม5 ณ42 2539,788.4 ณ229ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดดนตรีไทยบ้านครูสกล แก้วเพ็ญกาศ / วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ = Pedagogical method of Thai class...
ชื่อผู้แต่งวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าหน้าทับ / ฐิระพล น้อยนิตย์
ชื่อผู้แต่งฐิระพล น้อยนิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บัวเงิน, 2559.
เลขเรียกML345.T5 ฐ372ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู่บ้านปิ่นแก้ว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภูษิดา ศิริปัญญา = Th...
ชื่อผู้แต่งภูษิดา ศิริปัญญา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญา : รวมบทความล้านนาศึกษา 89 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ ฉบับที่ 8 พุทธศักราช 2556 / สถาบันภาษา ศิลปะ ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกDS568 ข249ร,306.09593 ข249
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญา : อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปี เเห่งความภาคภูมิใจ ปีที่ 9 ปีพุธศักราชปี 2557 / ปนัดดา โตคำนุช...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกDS589.N86 ข52 2557,ภน 306.095936 ร226ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน-ล้านนา / สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกM1824.ท9 ส63,781.629591 ส661ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีล้านนา สล่าเครื่องตี : ภูมิปัญญาช่างทำเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ ประเภทเครื่องตี / คณะผู้เขี...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกML541.T5 ด3 2557,ภน 780.95936 ธ343ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิพย์วาทีคีตศิลป์ = Divine music / มานพ ถนอมศรี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยี, 2546.
เลขเรียกML345.ท9 ท64 2546,780.9593 ธ238ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีทัศน์วัฒนธรรม / บรรณาธิการ พิษณุ บางเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2556.
เลขเรียกDS568 ท532 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปี่พาทย์มอญรำ / พิศาล บุญผูก.
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2558.
เลขเรียกML525 พ6ป 2558,784 พ382ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา