Found: 2,008  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,996
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องคู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศไทยในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอัง...
ชื่อผู้แต่งสมสรวง พฤติกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกDS575.5.อ6 ส286 2532,025.3414 ส286ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,997
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านยาเพื่อติดตามประเมินการสั่งใช้ยาและส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลป้อนก...
พิมพลักษณ์[นนบุรี] : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกQV26.5 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,998
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการทำงานเครื่องเล่นเลเซอร์และคอมแพคดิสก์ / ชูเกียรติ จันทรานี.
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ จันทรานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกTK7882.C56 ช642ห,621.3827 ช241ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,999
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดยุคใหม่ / พรพรรณ จันทร์แดง
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ จันทร์แดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกZ678 พ4ห 2557,025 พ247ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2,000
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครือข่ายห้องสมุดเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน : เอกสารวิชาการจัดพิมพ์เนื่องในการประชุมใหญ่สา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกZ674.2 ก6ก 2539,020.92 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
2,001
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องมือสนับสนุนการจัดเก็บและค้นคืนส่วนของเอกสารมาตรฐาน ความมั่นคงสารสนเทศโดยใช้แบบรูปความมั่นคง ...
ชื่อผู้แต่งปรมาภรณ์ ร่วมจินดา
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,002
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2541
เลขเรียกT58.6 ม56 2541,658.403 ส418อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2,003
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารนิเทศ : หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียกZ696.A4 ส7อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2,004
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการพัฒนาและการปรับปรุงวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลการแพทย์ไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งภคินี เอมมณี
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n.], B.E. 2553[2010]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,005
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาพ X-Ray และรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบ Digtal เพื่อใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป = P...
ชื่อผู้แต่งนนทกานต์ นันทจิค, ผู้วิจัย
เลขเรียก616.07572 น154ค 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,006
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ...
ชื่อผู้แต่งเหรียญ บุญดีสกุลโชค ผู้วิจัย
เลขเรียก362.110285 ห728ค 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,007
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พรประภา แกล้วกล้า [และ...
ชื่อผู้แต่งพรประภา แกล้วกล้า ผู้วิจัย
เลขเรียก362.29 ค963
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,008
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมคู่มือนักศึกษา [electronic resource] / วุฒิชัย ฤทธิโชติ ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, ถาวร ด่านศิร...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย ฤทธิโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา