Found: 4,672  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4,651
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม และฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเองในห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศทางวิทยาศาส...
ชื่อผู้แต่งกัญจนา จรรยารักษ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียกQA76.9.D32 Thai 382 2540,025.065 ก382ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
4,654
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระนิพนธ์และผลงานพัฒนาหอสมุดแห่งชาติของพระองค์ / เอ...
ชื่อผู้แต่งเอมอร เจริญรัถ
พิมพลักษณ์2511.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,655
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อโสตทัศน์ในห้องสมุด / สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
เลขเรียกZ717 .ส75 2543,025.177 ส831ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการทำงานเครื่องเล่นเลเซอร์และคอมแพคดิสก์ / ชูเกียรติ จันทรานี.
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ จันทรานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกTK7882.C56 ช642ห,621.3827 ช241ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดดิจิตอล = Digital library / น้ำทิพย์ วิภาวิน.
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ วิภาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Funny Publishing, 2543.
เลขเรียกZA4080 .น64 2543,027 น522ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดยุคใหม่ / พรพรรณ จันทร์แดง
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ จันทร์แดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกZ678 พ4ห 2557,025 พ247ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า / หทัยชนก วัฒนา
ชื่อผู้แต่งหทัยชนก วัฒนา ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก027.7 ห135ห 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณแลพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2550
เลขเรียกZ846.V3 อ146 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4,661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่าน ข้าม ชาติ : สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน : 9 บทความคัดสรรจาก 8 ประเทศ ในงานประชุมวิชาก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียกZ1037.A1 อ594,028.5 อ623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4,662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานห้องสมุด = Appropriate technology and library work / บรรณาธิการ, ยุพดี ต่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2537.
เลขเรียกZ673.A54 ก487 2537,020.9 ส293ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
4,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551, [2008]
เลขเรียกZ675.U5 ก482อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ = Information resources development / สาขาวิชาศิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกZ689 ก461 ล.1-2 2550,025.21 ส481ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4,665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการขั้นสูงสำหรับองค์กรสารสนเทศ หน่วยที่ 1-15 = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียกZ666.5 น927 2554,025.1 ม246น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา